ფონდი მოე საქართველო MOE Foundation Georgia

New ახალი
Flag for Georgian Language Flag for English Language Flag for German Language


ჩვენმა ფონდმა ორი ახალი პროექტი წამოიწყო:
Our foundation initiated two new projects:
Unsere Stiftung hat zwei neue Projekte ins Leben gerufen:
მარტოხელა დედების მხარდაჭერა
დარგე ხეები საქართველოში
Support of Single Mothers
Plant trees in Georgia
Unterstützung von alleinerziehenden Müttern
Bäume pflanzen in Georgien


Downloads ჩამოტვირთვები


აქედან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ხელმისაწვდომი ფორმები და ინფორმაცია.
From here you can download available forms and information.
Flyer Deutsch
Patenschaft Alleinerziehende Deutsch
Application as a Volunteer