ფონდი მოე საქართველო MOE Foundation Georgia

ნიჭი და კულტურა Talents and Culture

ფონდი მოე მხარს უჭერს ნიჭიერებას და ქართული ტრადიციების განვითარებას.
The MOE Foundation supports talents and the cultivation of Georgian traditions.

ბუნება Nature

ფონდი მოე მხარს უჭერს ბუნების შენარჩუნების პროექტებს. ფონდი ასევე აქტიურია რეგენერაციული პრაქტიკის კვლევასა და პრაქტიკულად განხორციელებაში საქართველოს ყველა სფეროში. ფონდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა საქართველოში ეკოლოგიური ცნობიერების ჩამოყალიბებაში დახმარება.
The MOE Foundation supports projects to preserve nature. The Foundation is also active in the research and practical implementation of regenerative life in all areas of Georgia. Another important task of the Foundation is to assist in creating environmental awareness in Georgia.

კეთილდღეობა Wellbeing

კეთილდღეობა არის ცხოვრების ყველა ასპექტში ჯანმრთელი, უსაფრთხო, კომფორტული და ბედნიერი. ფონდი მოე მზადაა შეიტანოს წვლილი პროექტებსა და კვლევებში, რომლებიც გაერკვნენ, თუ რას ნიშნავს კეთილდღეობის მდგომარეობაში ყოფნა, როგორ უნდა იქ ჩასვლა, როგორ იქ დარჩენა ასევე პრობლემების მომენტებში. ჩვენ ვიწვევთ საქართველოს მხატვრებს, მეოცნებეებს, მუშაკებს, სტუდენტებს, სპორტსმენებს, კონსერვატორებს, ბანკირებსა და მათ ქალი კოლეგებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ჩვენთან გონებრივი, ფიზიკური და ემოციური კეთილდღეობის შესახებ.
Wellbeing is the state of feeling healthy, safe, comfortable and happy in all aspects of life. MOE Foundation is willing to contribute to projects and studies that engage in finding out what it means to be in a state of well-being, how to get there, how to stay there also in moments of trouble. We invite Georgia's artists, dreamers, workers, students, sportsmen, conservationists, bankers and their female counterparts to participate with us in finding out more about and supporting mental, physical and emotional wellbeing.