ფონდი მოე საქართველო MOE Foundation Georgia

New ახალი
Flag for Georgian Language Flag for English Language Flag for German Language


ჩვენმა ფონდმა სამი ახალი პროექტი წამოიწყო:
Our foundation initiated three new projects:
Unsere Stiftung hat drei neue Projekte ins Leben gerufen:
მარტოხელა დედების მხარდაჭერა
დარგე ხეები საქართველოში
Recycling of Used Cork
Support of Single Mothers
Plant trees in Georgia
Recycling von gebrauchten Korken
Unterstützung von alleinerziehenden Müttern
Bäume pflanzen in Georgien


Downloads / Links ჩამოტვირთვები / ბმულები


აქედან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ხელმისაწვდომი ფორმები და იპოვოთ დამატებითი ინფორმაციის ბმულები:
From here you can download available forms and find external links to further information:
Flyer Deutsch
Patenschaft Alleinerziehende Deutsch
Application as a Volunteer